0
Je winkelwagen
is leeg

Leveringsvoorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze leveringsvoorwaarden gelden voor: FormiDog, FormiCat en FormiPet, handelsnamen van MetDick, Athenesingel 14, 2548 TH Den Haag, in het vervolg te noemen FormiDog, Ingeschreven bij de KvK in Den Haag onder het nummer 27331953. 'Klant': de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van FormiDog; 'Bevestiging': de orderbevestiging
1.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder 'Leveringsvoorwaarden' op de website van FormiDog. Op verzoek van de klant wordt door FormiDog een exemplaar per post verstuurd of als bijlage verstuurd bij de orderbevestiging.
1.3 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en FormiDog.


1.4 Een overeenkomst komt tot stand door het accorderen van de betaling van de order. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de betaling te verrichten.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die en behoeve van FormiDog worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door FormiDog worden ingeschakeld.
1.6 Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met FormiDog zijn overeengekomen.
1.7 Indien (een) bepaling(en) van deze leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. FormiDog en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.8 FormiDog heeft te allen tijde het recht deze leveringsvoorwaarden en de inhoud van de FormiDog website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van FormiDog zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. FormiDog behoud zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
2.2 Een overeenkomst tussen FormiDog en de klant komt tot stand nadat de klant de betaling van een order heeft verricht door op de verzend/betaalbutton in het betaalscherm te klikken. Door mondeling afspreken of schriftelijke afspraken, email berichten, sms berichten.
2.3 De administratie van FormiDog geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan FormiDog verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door FormiDog verrichte leveringen. FormiDog erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.4 De ontvangstbevestiging van een order c.q. bestelling wordt per e-mail verzonden op het moment dat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd. De verantwoordelijkheid voor het uitprinten van de ontvangstbevestiging berust bij de klant. Op verzoek van de klant wordt door FormiDog een exemplaar per post verstuurd.
2.5 De ontvangstbevestiging van een order c.q. bestelling aan de klant vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

  • het aantal, de prijs en omschrijving van het product dat door de klant gekocht is
  • klantgegevens als naam, relatienummer, afleveradres, factuuradres (indien anders dan afleveradres van de klant)
  • het ordernummer van de overeenkomst
  • op welk bezoekadres de klant een klacht kan indienen
  • een kopie van de leveringsvoorwaarden.

3 Prijzen, kortingen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn aangegeven in Euro's. Euro prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw, tva) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle betalingen met creditcard worden via Paypal verrekend, tenzij anders overeengekomen. Betalingen via de webwinkel vinden plaats via iDeal en/of PayPal. Deze betaalmethoden zijn tevens de enig geaccepteerde betaalmethoden.
3.3 Bij stornering van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn daarom het eigendom van FormiDog Het retourneren van de goederen door de klant aan FormiDog is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.4 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt FormiDog het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.
3.5 Kortingen en aanbiedingen van FormiDog gelden slechts voor de aangegeven "tot en met" periode waarbij voor de sluiting van de periode het tijdstip 00:00 uur van de laatste dag valt. Het tijdstempel van de bestelmail is in dit geval bindend voor beide partijen.
3.6 Kortingspercentages zijn nooit cumulatief; bij kortingen die elkaar overlappen wordt alleen de hoogste korting berekend.
3.7 Bij niet nakoming door de klant van wat over betaling is overeengekomen, is FormiDog gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
3.8 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van FormiDog e.a., totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan FormiDog zijn voldaan.
3.9 Betalingen aan FormiDog vinden plaats via de betalingsmogelijkheden in de webwinkel van FormiDog e.a.: www.FormiDog.nl via iDeal of PayPal. Goederen worden pas geleverd nadat betaling heeft plaatsgevonden.

4 Levering/leveringstermijnen

4.1 De levertijd bedraagt 3 werkdagen tenzij anders met de klant is overeen gekomen. Als hiervan onbedoeld wordt afgeweken zal de bestelling uiterlijk na 30 dagen worden afgeleverd.
4.2 Leveringen franco vinden uitsluitend plaats binnen regio Haaglanden, leveringen in Nederland worden met een bijdrage in de transportkosten belast.
4.3 FormiDog rekent minimaal €3,50 bezorgkosten bij bestelling van 1 order. Bij bestelling van €50 en meer in 1 order, vervalt de bijdrage in de bezorgkosten. Van deze bijdragen in de bezorgkosten kan worden afgeweken wanneer dat op de website van FormiDog expliciet is aangegeven of is afgesproken tussen koper en verkoper.
4.4 De levertijd bedraagt 5 werkdagen, of een anders gemelde levertijd op de site, of in emailberichten. Van deze levertijden kan worden afgeweken als dat op de website van FormiDog of in emailberichten expliciet is aangegeven.
4.5 FormiDog kan bestellingen verwerken met verschillende levertijden. Eventueel kan een bestelling in delen worden afgeleverd. Er worden eventueel per zending verzendkosten in rekening gebracht. Kan FormiDog de bestelling niet in 1 keer afleveren, dan worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht.
4.6 FormiDog zal alles in het werk stellen om aanbiedingen die een feestdag betreffen (zoals moederdag, valentijnsdag, Pasen, Kerst, dierendag, de verjaardag van de hond, enz), daadwerkelijk op die feestdag geleverd te zien. Voor te vroege of te late bezorging van een bestelling zijn wij echter niet aansprakelijk.
4.7 De door FormiDog opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.8 Bij niet bederfelijke goederen kan FormiDog gebruik maken van de fysieke distributie van de bestelling(en) van de klant gebruik van derde partijen zoals PostNL, Selektvracht, TNT, DHL, eigen besteldienst en anderen. De bestelling wordt (met uitzondering van zon- en feestdagen) zonodig tweemaal in de middagbezorging aangeboden. Bij niet thuis kan het pakket bij de buren afgeleverd aangeboden worden. De geadresseerde krijgt een kaartje in de brievenbus, waarop vermeld staat op welk nummer het pakket is afgeleverd. Indien de bestelling ook dan niet kan worden afgeleverd, dan vindt er een derde (en evt. vierde) aanbieding in de avonduren plaats. Pakketten die in het geheel niet kunnen worden afgeleverd, worden retour gezonden naar FormiDog, Athenesingel 14, 2548 TH Den Haag.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 FormiDog is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6 Risico

6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor FormiDog Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door FormiDog kunnen worden uitgesloten.

7 Bestellingen/communicatie

7.1 FormiDog kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en FormiDog e.a., dan wel tussen FormiDog en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en FormiDog e.a.

8 Afkoelingsperiode

8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met FormiDog te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
8.2 Indien de klant de overeenkomst als gevolg van artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, fax of brief) aan FormiDog te melden. De klant dient het product - na overleg met FormiDog - te sturen naar een door FormiDog vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet door de koper ongeschonden aan FormiDog worden geretourneerd in de originele verpakking. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
8.3 Indien de klant al enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met FormiDog ingevolge artikel 8.1. en 8.2 van deze leveringsvoorwaarden heeft herroepen, zal FormiDog binnen 7 werkdagen nadat FormiDog e. a. het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, opdracht tot terugstorting op de bank- of girorekening van de klant geven.
8.4 FormiDog behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van de afkoelingsperiode wordt gemaakt.
8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van FormiDog schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal FormiDog de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. FormiDog heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

9 Garanties / retouren / annuleringen / mutaties

9.1 Vanwege de korte doorlooptijd van de order en het feit dat de orders vooraf betaald zijn door de klant via Paypal of iDeal, is het niet mogelijk om orders te muteren. Orders kunnen wel geannuleerd worden. De klant dient zich daartoe zo spoedig mogelijk in contact te stellen met de afdeling expeditie van FormiDog e.a.
9.2 Door de afdeling verkoop wordt bepaald hoe de annulering plaats zal vinden, afhankelijk van de afleverstatus van de order. Indien de order al onderweg is naar de klant, dient men de order bij aflevering te weigeren. Nadat de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn, wordt het orderbedrag teruggegeven.

10 Klachten

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door FormiDog serieus in behandeling worden genomen.
10.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling verkoop van FormiDog onder vermelding van het ordernummer. Klachten kunnen op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur worden ingediend.
10.3 FormiDog zal binnen 2 werkdagen de klacht in behandeling nemen. FormiDog zal de klant hierover schriftelijk (via email) berichten.
10.4 Klachten aangaande breuk of onjuiste levering (indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de klant binnen 2 dagen na ontvangst van de order te melden bij de afdeling verkoop van FormiDog e.a.
10.5 Door de afdeling verkoop wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de order wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag teruggegeven zodra de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.
10.6 Voor klachten aangaande de kwaliteit van de order, moet de klant zich binnen 1 week na de leveringsdatum in contact te stellen met de afdeling verkoop van FormiDog e.a.
10.7 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het orderbedrag van de desbetreffende order teruggegeven. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

11 Persoonsgegevens

11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
11.2 Creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door FormiDog in geen enkel bestand worden opgeslagen.
11.3 De klant kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van de klant die zijn opgenomen in het bestand van FormiDog De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

12 De afdeling verkoop van FormiDog

12.1 De afdeling verkoop van FormiDog is op maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur bereikbaar bij FormiDog op Athenesingel 14, Den Haag. Telefonisch op maandag t/m zaterdag van 09:30 tot 20:00 uur.
12.2 Alle correspondentie op basis van deze leveringsvoorwaarden vindt plaats met FormiDog via e-mail: info@FormiDog nl of per post.

13 Diversen

13.1 FormiDog zal in ieder voorkomend geval waar de leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten worden ontleend.
13.2 Over de uitslag van eventuele prijsvragen wordt niet gecorrespondeerd.
13.3 www.formidog.nl is een "url" van MetDick. MetDick staat ingeschreven onder nummer 27331953 bij de Kamer van Koophandel Den Haag.

14 Toepasselijke recht en geschillenregeling

14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FormiDog is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen FormiDog en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Den Haag.

leveringsvoorwaardenhond

{fastsocialshare}